1. તા. ૦૭.૦૫.૨૦૨૪ મે મંગળવારના રોજ મતદાન અવશ્ય કરીએ. 2. સહકુટુંબ મતદાન એજ લોકશાહીનું સન્માન. 3. અમે ગુજરાતની નારી કરીશું મતદાનમાં મોટી ભાગીદારી.

Book - Book
Card image cap
 • ₹ 180.00
 • ₹ 90.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 50.00
 • ₹ 25.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 150.00
 • ₹ 75.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 50.00
 • ₹ 25.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 130.00
 • ₹ 65.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 125.00
 • ₹ 62.50
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 120.00
 • ₹ 60.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 60.00
 • ₹ 30.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 50.00
 • ₹ 25.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 50.00
 • ₹ 25.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 50.00
 • ₹ 25.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 65.00
 • ₹ 32.50
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 160.00
 • ₹ 80.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 375.00
 • ₹ 187.50
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 150.00
 • ₹ 75.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 175.00
 • ₹ 87.50
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 90.00
 • ₹ 45.00
 • -50.00%
-50.00%
expand_less