1. તા. ૦૭.૦૫.૨૦૨૪ મે મંગળવારના રોજ મતદાન અવશ્ય કરીએ. 2. સહકુટુંબ મતદાન એજ લોકશાહીનું સન્માન. 3. અમે ગુજરાતની નારી કરીશું મતદાનમાં મોટી ભાગીદારી.

- Gujarat Gauravgatha Shreni
Card image cap
 • ₹ 120.00
 • ₹ 60.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 150.00
 • ₹ 75.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 140.00
 • ₹ 70.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 230.00
 • ₹ 115.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 140.00
 • ₹ 70.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 100.00
 • ₹ 50.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 140.00
 • ₹ 70.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 120.00
 • ₹ 60.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 80.00
 • ₹ 40.00
 • -50.00%
-50.00%
expand_less