1. તા. ૦૭.૦૫.૨૦૨૪ મે મંગળવારના રોજ મતદાન અવશ્ય કરીએ. 2. સહકુટુંબ મતદાન એજ લોકશાહીનું સન્માન. 3. અમે ગુજરાતની નારી કરીશું મતદાનમાં મોટી ભાગીદારી.

Book - Book
Card image cap
 • ₹ 540.00
 • ₹ 270.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 200.00
 • ₹ 100.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 70.00
 • ₹ 35.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 360.00
 • ₹ 180.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 350.00
 • ₹ 175.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 300.00
 • ₹ 150.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 250.00
 • ₹ 125.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 120.00
 • ₹ 60.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 800.00
 • ₹ 400.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 300.00
 • ₹ 150.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 130.00
 • ₹ 65.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 150.00
 • ₹ 75.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 380.00
 • ₹ 190.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 370.00
 • ₹ 185.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 370.00
 • ₹ 185.00
 • -50.00%
-50.00%
Card image cap
 • ₹ 110.00
 • ₹ 55.00
 • -50.00%
-50.00%
expand_less